Blog o Głuchych
Dyskryminacja osób Głuchych

Najłagodniejszą formą dyskryminacji jest nieznajomość specyfiki środowiska osób Głuchych oraz problemów, z którymi borykają się na co dzień. Często możemy spotkać się ze stereotypami, które wynikają m.in. z nieznajomości danej kultury lub błędnego odczytania pewnych zachowań.

Jedną z największych przeszkód jest bariera językowa

Uniemożliwia kontakt na linii głuchy – słyszący. W Polsce wciąż niewiele osób zna język migowy i nie wie jak lub obawia się nawiązać kontakt z osobą Głuchą w związku z tym dostęp do informacji dla tych osób jest bardzo ograniczony.

Słaba znajomość języka polskiego

W wielu przypadkach uniemożliwia osobą Głuchym pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Trudności wynikające z tego to np. przełożenie informacji z języka polskiego na język migowy – sprawia to trudność osobom Głuchym, ponieważ myślą w języku migowym, nie w języku polskim.

Ograniczenie dostępu do edukacji

Niedostosowanie materiału dla osób Głuchych, brak tłumacza języka migowego na zajęciach, a nawet z jego pomocą, jeśli materiał nie jest dostosowany dla osób Głuchych jest to duże ograniczenie w ukończeniu szkoły wyższej. Rozbieżność potrzeb i oferty edukacyjnej skutkuje niskim poziomem wykształcenia osób Głuchych. Edukacja jest o tyle ważna, że umożliwia nam późniejsze zdobycie zawodu oraz pracy. Brak odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia ma przełożenie na sytuacje osób głuchych na rynku pracy.

Bariery w dostępie do instytucji

Brak dostępu do tłumaczy języka migowego w szpitalach, placówkach medycznych. Przykładowo: osoby słyszące w pilnych przypadkach bez problemu mogą dostać się do placówek, natomiast osoby Głuche muszą dać informacje o swoim przybyciu kilka dni wcześniej, żeby placówka medyczna mogła umówić tłumacza. W NAGŁYCH przypadkach jest to bardzo problematyczne bowiem wiele instytucji nie posiada wśród swoich pracowników tłumaczy języka migowego, osoba chcąca załatwić sprawę musi sama zadbać o tłumacza. Czasami nie wystarczy „pisanie na kartce”, ponieważ osoba głucha może mieć problem z czytaniem ze zrozumieniem w języku polskim.

Ograniczony dostęp do mediów

Choć coraz częściej możemy dostrzec tłumacza języka migowego w różnych programach telewizyjnych lub towarzyszące filmom napisy to wciąż jest to niepełny dostęp do informacji, ponieważ nie wszystkie kanały, informacje mają tłumaczenia. Dlatego osoby Głuche nie mogą wybierać sobie informacji, zostaje im jedynie opcja, która posiada tłumaczenia.